ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕީއެޗްޑީ. އެކްސެލެންސް ސްކޮލަރޝިޕް / ވަލައިލަކް ޔުނިވަރސިޓީ، ތައިލޭންޑް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
15/11/2018
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
00:00 15/11/2018
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ޕީއެޗްޑީ. އެކްސެލެންސް ސްކޮލަރޝިޕް  / ވަލައިލަކް ޔުނިވަރސިޓީ، ތައިލޭންޑް

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ތަފްޞީލު
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ - ޕީ.އީ.ޕީ.ޕީ އިތުރު ތަފްޞީލު