ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ - ޕީ.އީ.ޕީ.ޕީ

ޕަބްލިޝް ކުރީ
27/12/2018
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
23:59 28/02/2019
ޝެއަރ ކުރައްވާ

މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ - ޕީ.އީ.ޕީ.ޕީ

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
މައުލޫމާތު ކަރުދާސް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ތަފްޞީލު
ޗައިނީސް ގަވަރންމަންޓް ސްކޮލަޝިޕް 2020/2019 އިތުރު ތަފްޞީލު