ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު 2022 - ރިއެނައުންސްޑް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
18/05/2022
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 01/06/2022
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު 2022 - ރިއެނައުންސްޑް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު