ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019

ޕަބްލިޝް ކުރީ
10/03/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 28/03/2019
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ތަފްޞީލު
އަލް-އަޒްހަރު ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2019/2020 އިތުރު ތަފްޞީލު