ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ކަލިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓެކްނޮލޮޖީ-އިންޑިއާ (ހާފް ސްކޮލަރޝިޕް ) 2019

ޕަބްލިޝް ކުރީ
24/03/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 04/04/2019
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ކަލިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓެކްނޮލޮޖީ-އިންޑިއާ (ހާފް ސްކޮލަރޝިޕް ) 2019

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
އަގާ ހާން ޔުނިވަރސިޓީ (އިންޓަރނޭޝަނަލް) އިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް/މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިތުރު ތަފްޞީލު
އޮނަރަރީ ކޮންސުލްސް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022 - ތައިލޭންޑްކިންގް މޮންގްކުޓް ޔުނިވަރސިޓީ އޮޕް ޓެކްނޮލޮޖީ ތޮމްބްރީ، އިތުރު ތަފްޞީލު