ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ރަބްދާން އެކަޑަމީ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝް ކުރީ
31/12/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 08/01/2020
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ރަބްދާން އެކަޑަމީ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
ފޯރމް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން – ކޮރެއާ (ކޭ.ޑީ.އައި ސްކޫލް) 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2020 އިތުރު ތަފްޞީލު