ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2023 13:30
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2023 13:30
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2022 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/08/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/10/2022 12:30
އަގާ ހާން ޔުނިވަރސިޓީ (އިންޓަރނޭޝަނަލް) އިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް/މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/09/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 20/10/2022 13:30
އޮނަރަރީ ކޮންސުލްސް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022 - ތައިލޭންޑްކިންގް މޮންގްކުޓް ޔުނިވަރސިޓީ އޮޕް ޓެކްނޮލޮޖީ ތޮމްބްރީ،
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/12/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 07/01/2020 13:30
ސޮކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯރް ދަ ސިޓިޒެންސް އޮފް އޯ.އައި.ސީ އެންޑް ދަ ނަމް މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް ، އާޒަރްބައިޖާން 2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/12/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 30/12/2019 14:00
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުްން ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2019
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/12/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 25/12/2019 12:30
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/12/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 19/12/2019 12:00
މެއިގް ސްކޮލާރޝިޕް (ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޖެނީވާ ) 2021-2020
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/10/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 27/10/2019 13:30
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލުޖް ތަކުގެ 2020-2019 ވަނަ އަހަރު އެމް.ބީ.ބީ.އެސް އަދި ބީ.ޑީ.އެސް ލެވެލްގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު