ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2022 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/02/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 03/03/2022 13:30
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން (އަލަށްކިޔަވަންފަށާ ދަރިވަރުން)
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ. | ޑިޕްލޮމާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/02/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 03/03/2022 13:30
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން   (މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން)
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ. | ޑިޕްލޮމާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/02/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 24/02/2022 13:30
2022 މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީ
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/02/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 24/02/2022 13:30
ތައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2022
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/02/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 20/02/2022 13:30
އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަން ސްކޮލަރޝިޕް 2022/2023
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް