ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 15/03/2020 12:00
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020 - (އަލުން އިޢުލާން ކުރެވިފައި)
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 10/03/2020 13:30
ގްރެޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ އެކްސެލެންޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް / ތައިލޭންޑް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 09/03/2020 13:30
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 08/03/2020 13:30
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 08/03/2020 12:00
އައި.އެމް.އޯ އިންޓަރްނެޝަނަލް މެރިޓައިމް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް