ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2022 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/08/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/10/2022 12:30
އަގާ ހާން ޔުނިވަރސިޓީ (އިންޓަރނޭޝަނަލް) އިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް/މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/08/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 01/09/2022 12:30
ޖެއިން(ޑީމްޑް ޓު ޔުނިވަރސިޓީ) ސްކޮލަރޝިޕް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/08/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 25/08/2022 12:30
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ސްކޮލަރޝިޕް 2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/08/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 22/08/2022 12:30
މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލާރނިންގ ޑިސެބިލިޓީސް ދާއިރާގެ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 (ތިންވަނަ ފަހަރަށް ޢިއުލާންކުރުން)
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 07/04/2019 13:30
ޕީ.ސީ.ޓީ.އީ ގްރޫޕް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓްސްގެ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްސް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 04/04/2019 13:30
ކަލިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓެކްނޮލޮޖީ-އިންޑިއާ (ހާފް ސްކޮލަރޝިޕް ) 2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 28/03/2019 13:30
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 24/03/2019 09:30
އިންޓަނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް، މޯލްޓާ- ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 17/03/2019 12:00
މާސްޓާރސް އޮފް ސައިންސް އިން ފޮރެސްޓަރީ އެންޑް އެލައިޑް ޕްރޮގްރާމާސް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް