ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2022 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/11/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 03/12/2018 13:30
ބަންގްލަދޭޝް ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިންގ އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީ (ބީ.ޔޫ.އީ.ޓީ) 2018-2019 ސެލްފް ފައިނޭންސް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/11/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 15/11/2018 10:30
އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ކޯސްތައް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު 2019/2018
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/11/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 15/11/2018 00:00
ޕީއެޗްޑީ. އެކްސެލެންސް ސްކޮލަރޝިޕް / ވަލައިލަކް ޔުނިވަރސިޓީ، ތައިލޭންޑް
ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/11/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 12/11/2018 13:30
ޗުލަރބޯން ގްރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓު ޕޯސްޓްގްރެޑުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2019
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/10/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 05/11/2018 10:30
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2018
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް