ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/12/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 07/01/2020 13:30
ސޮކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯރް ދަ ސިޓިޒެންސް އޮފް އޯ.އައި.ސީ އެންޑް ދަ ނަމް މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް ، އާޒަރްބައިޖާން 2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/12/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 30/12/2019 14:00
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުްން ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2019
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/12/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 25/12/2019 12:30
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/12/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 19/12/2019 12:00
މެއިގް ސްކޮލާރޝިޕް (ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޖެނީވާ ) 2021-2020
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/10/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 27/10/2019 13:30
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލުޖް ތަކުގެ 2020-2019 ވަނަ އަހަރު އެމް.ބީ.ބީ.އެސް އަދި ބީ.ޑީ.އެސް ލެވެލްގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު