ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2022 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/11/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 08/11/2021 10:00
 މޮރޮކަން ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް 2021 / 2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ސެޓުފިކެޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 28/10/2021 13:30
ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 26/10/2021 13:30
ރަޝިއަން ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022/2023
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ސެޓުފިކެޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 21/10/2021 13:30
ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/10/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 19/10/2021 22:30
ޖައިކާ - އެގްރިކަލްޗަރަލް ސްޓަޑީސް ނެޓްވޯކް ފޯރ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ  2022 
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް