އިންސްޓިތިއުޓް (ރެޖިސްޓްރޭޝަން)

މުޢާމަލާތުކުރަން ބޭނުންވާ މަރުކަޒުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2019

މުޢާމަލާތުކުރަން ބޭނުންވާ މަރުކަޒުތައް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ޕްރެސިޑެންޓް އެވޯޑް 2019އިތުރު ތަފްޞީލު
ހައި އެޗީވާރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2019އިތުރު ތަފްޞީލު
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2020އިތުރު ތަފްޞީލު
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވާގޮތް ދެނެގަތުމަށް ކުރާ ދިރާސާ އިތުރު ތަފްޞީލު
ފުލްބްރައިޓް ފޮރިން ސްޓޫޓެންޑް ޕްރޮގްރާމް 2021-2022އިތުރު ތަފްޞީލު