މަރުޙަބާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ހޮޓްލައިންގެ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅުމަށް
3341461
އިންސްޓިޓިއުޓު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާބެހޭ
އިންސްޓިޓިއުޓު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
އެޕްލިކޭޝަން މެނޭޖްކޮށް ބެލުމަށް
މައި އެޑިޔު ޕޯރޓަލް

އެކްޓިވް ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/05/2019 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 03/06/2019
އަލް-އަޒްހަރު ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2019/2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/12/2018 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 23:59 14/06/2019
އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް

އެނައުންސްމަންޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/05/2019
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓް 2018
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/05/2019
ހައި އެޗީވާރސް ސްކޮލާރޝިލް 2018
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/05/2019
ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019

From Instagram