މަރުޙަބާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ހޮޓްލައިންގެ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅުމަށް
3341461
އިންސްޓިޓިއުޓު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާބެހޭ
އިންސްޓިޓިއުޓު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
އެޕްލިކޭޝަން މެނޭޖްކޮށް ބެލުމަށް
މައި އެޑިޔު ޕޯރޓަލް

އެކްޓިވް ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/12/2018 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 23:59 28/02/2019
އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/12/2018 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 23:59 28/02/2019
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ - ޕީ.އީ.ޕީ.ޕީ
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް

އެނައުންސްމަންޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/01/2019
މެލޭސިޔާ ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕް 2018/2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/01/2019
ޕްރީ މެޑިސިން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ޤަބޫލުކުރުން ހުއްޓާލުމާ ބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގެ އިޢުލާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/12/2018
ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ ސްކޮލަރޝިޕް 2018 ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް

From Instagram