Tweets by MoHEmv
ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް އިތުރަށް
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/05/2023
މުއްދަތުހަމަވާނީ: 14:00 03/11/2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/05/2023
މުއްދަތުހަމަވާނީ: 14:00 03/11/2024
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019
މުއްދަތުހަމަވާނީ: 14:00 31/12/2023
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022
މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 30/08/2023
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022
މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 30/08/2023
މޮރޮކަން ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް 2023/2024
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/06/2023
މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 02/07/2023