މަރުޙަބާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން
އަމިއްލަގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން
ހޮޓްލައިންގެ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅުމަށް
7311474
އިންސްޓިޓިއުޓު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާބެހޭ
އިންސްޓިޓިއުޓު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
އެޕްލިކޭޝަން މެނޭޖްކޮށް ބެލުމަށް
މައި އެޑިޔު ޕްލެޓްފޯމު

އެކްޓިވް ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 14:00 31/12/2021
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2021 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 26/10/2021
ރަޝިއަން ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022/2023
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ސެޓުފިކެޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/09/2021 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 14/10/2021
އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/09/2021 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 04/10/2021
މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލަރނިންގ ޑިސްއެބިލިޓީސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/09/2021 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 03/10/2021
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 09/09/2021 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 26/09/2021
ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖީނިއަރިންގ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އެނައުންސްމަންޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2021
އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ A2 ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/09/2021
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސާވިސް ޗާޓަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/09/2021
މެންޓަލް ހެލްތް ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ ސްކޮލަރޝިޕްތައް 2021

ޚަބަރު

24/08/2021
ކުޅުދުއްފުށީ ސްޓޭޓް-އޮފް-ދި-އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރާއި ކ.ތުލުސްދޫ ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކޮންސެޕްޗުއަލް ޑިޒައިން އަދި ޑީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގް މަސައްކަތް ފެށުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
23/08/2021
ސްޓޭޓް-އޮފް-ދި-އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރު ތަކާއި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުތަކުގެ ކޮންސެޕްޗުއަލް ޑިޒައިން އަދި ޑީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގް މަސައްކަތް ފެށުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/08/2021
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށް މިނިސްޓްރީން ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފަށައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

From Instagram