މަރުޙަބާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން
އަމިއްލަގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން
ހޮޓްލައިންގެ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅުމަށް
7311474
އިންސްޓިޓިއުޓު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާބެހޭ
އިންސްޓިޓިއުޓު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
އެޕްލިކޭޝަން މެނޭޖްކޮށް ބެލުމަށް
މައި އެޑިޔު ޕްލެޓްފޯމު

އެކްޓިވް ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 14:00 31/12/2020
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/06/2020 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 12/07/2020
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2020- ރިއަނައުންސްޑް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އެނައުންސްމަންޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/06/2020
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2020. ސީ 1
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/06/2020
ސެލްފް ފައިނޭންސް ސްކީމް ފޮރ ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް / އިންޑިޔާ 2021/2020 (އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/06/2020
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށްދޭ ލޯން- ފެބްރުއަރީ 2020

ޚަބަރު

05/07/2020
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަންއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
01/07/2020
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ކިއު ސްޓަޑީ މެލޭޝިއާ އާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
26/01/2020
ކޮރޮނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެކި ޤައުމުތަކުގައި ކިޔަވަންތިބި ދަރިވަރުންގެ ހާލަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އަންނަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

From Instagram