މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމަށް މަޝްވަރާ އާއި ލަފާ ދީ އެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުން ތަންފީޒުކުރާ މައި އިދާރާއެވެ.

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މެންޑޭޓް:

 

 1. ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

 

 1. ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް (އެޕްރޫވަލް، އެކްރެޑިޓޭޝަން އެންޑް އޮޑިޓިންގ ނިޒާމެއް) އެކުލަވާލައި، މިކަންކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުން.

 

 1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ (ޓިވެޓް) ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓިވެޓް ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައްއެކަށައެޅުން.

 

 1. ވަޒީފާތަކަށް އެވަގުތަކަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރުތައް ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައްއެކަށައެޅުން.

 

 1. ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމަކީ، ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފުޅާ، އެންމެނަށް ބައިވެރިވެވޭ ނިޒާމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 

 1. ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް، ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަޢުލީމު ނިންމާ ދަރިވަރުން އިތުރުކުރުމަށް، ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

 

 1. ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންތެރި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައި، އެދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 

 1. އެހީދޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 

 1. ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން، މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ހިންގުވުމާއި، އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

 

 1. އެހީދޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކޯސްތަކުގައި މީހުން ބައިވެރިކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލައި، އެކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

 

 1. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު އެކަށަޅައި، އެކަމާބޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވައިލައި ތަންފީޒުކުރުން.

 

 1. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި ޤައުމީ ބޭނުންތަކާގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވަމުންދޭތޯ ބެލުން.

 

 1. މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، އެފަދަ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރެއް ބެލެހެއްޓުމާއި، ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ދަސްވެނީންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.

 

 1. ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 

 1. މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ގުޅުވައިދިނުމާއި، ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ދިނުން.

 

 1. ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރެވޭނޭގޮތްތައް ތަނަވަސްކުރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތަކުގެ ހޯދުންތައް ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

 

 1. މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުން.

 

 1. މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި، ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.

 

 1. މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

 

 

ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ.

 

 1. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
 2. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
 3. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް