މިނިސްޓްރީގެ ތަޢާރަފް

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމަށް މަޝްވަރާ އާއި ލަފާ ދީ އެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުން ތަންފީޒުކުރާ މައި އިދާރާއެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓު ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 07 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި މި ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މެންޑޭޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މެންޑޭޓް:

 1. ޤައުމީގޮތުން އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ، އަދި ޘަޤާފީ ބޭނުންތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭ، އެކަމުން ފައިދާކުރާނެ އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި، ފެންވަރު ރަނގަޅު މަތީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގައި، ތަރައްޤީކޮށް، ދެމެހެއްޓުން.
 2. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި އެ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލައި، އެ ކަންކަން ހިންގުން.
 3. ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާތަކަށާއި ފަންނީ ދާއިރާތަކަށް ޚާއްޞަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން.
 4. ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންތެރި ރޮނގުރޮނގުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތުތައް، ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ހޯދައިދިނުމުގެ އުޞޫލެއް އެކަށައަޅައި، އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
 5. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ މަޤުޞަދު ހާސިލް ވަމުންދޭތޯ ބެލުން.
 6. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ މިހާރާއި ކުރިމަގުގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި ޤައުމީ ބޭނުންތަކާގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
 7. ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގެވުމާއި، އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.
 8. އެކިފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށްލިބޭ ކޯސްތަކުގައި މީހުން ބައިވެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި، އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި އެގަވާއިދުތަކާއި، އުޞޫލުތައް ހިންގުން.
 9. މަތީ ތަޢްލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށް ފުޅާކޮށް، އަހަރުން އަހަރަށް ފެންވަރު މަތިކޮށް، ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަޢުލީމު ނިންމާ ދަރިވަރުން އިތުރުކުރުން.
 10. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒުތަކާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
 11. އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، ޘަޤާފީ ރޮނގުތަކުން ޤައުމު ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ކުރިއެރުންތައް ހޯދުމަށްޓަކައި، ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤްތަކާއި ދިރާސާތައް ކުރެވޭނެގޮތްތައް ތަނަވަސްކުރުމާއި، އެކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤްތަކާއި ދިރާސާތަކުން ހޯދާ ހޯދުންތައް ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 12. ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންތެރި ރޮނގުރޮނގުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތުތައް، ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ހޯދައިދިނުމުގެ އުޞޫލެއް އެކަށައަޅައި، އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
 13. މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، ފަންނީ ހުނަރު އުގަންނައިދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި މި މަރުކަޒުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 14. ސަރުކާރުން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މިފަދަ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރެއް ބެލެހެއްޓުން.
 15. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގައި ޝާމިލްވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތުދީ އެހީތެރިވުން.
 16. ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 17. މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުން.