މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމަށް މަޝްވަރާ އާއި ލަފާ ދީ އެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުން ތަންފީޒުކުރާ މައި އިދާރާއެވެ.

 

ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ.

 

  1. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
  2. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
  3. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
  4. މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ 
  5. ލޭރބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީ
  6. އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
  7. މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޔުނިވަރސިޓީ