ގެލެރީތައް

07/11/2019

އުރީދޫއިން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
04/11/2019

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް، ކިޔަވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
14/10/2019

ސެކުޓާރ ކައުންސިލް އޮރިއެންޓެޝަން ސެޝަން

ސެކުޓާރ ކައުންސިލް އޮރިއެންޓެޝަން ސެޝަން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ގެލެރީ ބައްލަވާ
29/09/2019

ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް 2019

ހިތގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެންމެން ގުޅިގެން ވަޢުދެއް ވަމާ!

ގެލެރީ ބައްލަވާ
29/09/2019

އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުން

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) ކައުންސިލަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ޤާނޫނުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އައްޔަންކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ 8 މެންބަރުން އައްޔަންކުރައްވައި އެ ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ހެދުނު މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ

ގެލެރީ ބައްލަވާ
20/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

ގެލެރީ ބައްލަވާ
20/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ގެލެރީ ބައްލަވާ