ގެލެރީތައް

13/09/2022

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
13/03/2022

150 ޗާރޓަރޑް އެކައުންޓަންޓުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު

ގެލެރީ ބައްލަވާ
03/03/2022

ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަންތިބި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި މިނިސްޓަރ ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
26/01/2022

އުނގެނުމުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ޚާއްސަ ފޮތް މިނިސްޓަރ ނެރެދެއްވުން

މި ފޮތަކީ ޑރ. ފާތިމަތު ނިޝާން ތައްޔާރުކުރެއްވި  "އުނގެނުމުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން: ބެލެނެވެރިންނަށް އެހީއެއް" 

ގެލެރީ ބައްލަވާ
20/01/2022

މިނިސްޓަރ އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޔޫއެންޑީޕީ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
31/12/2020

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ހުރި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އެންޖީއޯތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
26/11/2020

އެމްއެންޔޫގެ އާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން މިނިސްޓަރ ލޯންޗު ކުރެއްވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
25/11/2020

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ މުހައްމަދު ހަމީދާއި މިނިސްޓަރ ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
22/11/2020

ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ އާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ