ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/09/2020 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 28/09/2020 13:30
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން – ކޮރެއާ (ކޭ.ޑީ.އައި ސްކޫލް) 2021
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/09/2020 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 28/09/2020 10:00
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2020

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/09/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 16/09/2020 13:30
އަޔަރލޭންޑް ފެލޯވްސް ޕްރޮގްރާމް 2020
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/08/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 10/09/2020 13:30
އަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/08/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 03/09/2020 13:30
ސާކް އެގްރިކަލްޗަރ ޕީއެޗްޑީ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް - 2020
ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/08/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 30/08/2020 13:30
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 2020/2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/08/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 17/09/2020 13:30
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް