ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2019 13:30
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/09/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 19/09/2019 13:30
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ) 2019 -2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޑިޕްލޮމާ

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/08/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 20/08/2019 12:00
މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/08/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 20/08/2019 12:00
ޓެއިލާރސް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/08/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 18/08/2019 13:30
ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓިއުޝަން ފީ ފްރީ ސްކޮލަރޝިޕް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/07/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 08/08/2019 13:30
ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން – 2019/2020ސްލިޓް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 01/08/2019 14:00
ހޫބަރޓް އެޗް.ހަމްފްރީ ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2020-2021
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް