ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް

  1. ކިޔުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2024 (ދެވަނަ އިޢުލާން)

  1. ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2023

  1. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އެޑޯރޑް 2023

  1. ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022

  1. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2022