ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 24/03/2019 09:30
އިންޓަނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް، މޯލްޓާ- ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 28/03/2019 13:30
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 07/04/2019 13:30
ޕީ.ސީ.ޓީ.އީ ގްރޫޕް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓްސްގެ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްސް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/04/2019 13:30
ލޯން ސްކީމް "މާރިޗު 2019"
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ. | ޑިޕްލޮމާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/12/2018 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 14/06/2019 23:59
އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 17/03/2019 12:00
މާސްޓާރސް އޮފް ސައިންސް އިން ފޮރެސްޓަރީ އެންޑް އެލައިޑް ޕްރޮގްރާމާސް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 12/03/2019 13:30
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2019
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/02/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 01/03/2019 23:59
ދަރްމަސިސްވަ ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019
ސެޓުފިކެޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/12/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 28/02/2019 23:59
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ - ޕީ.އީ.ޕީ.ޕީ
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/02/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 28/02/2019 08:30
ގަވަރމަންޓް އޮފް ބުރުނާއީ ދާރުއްސަލާމް ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޑިޕްލޮމާ