ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 30/04/2020 13:30
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/04/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 30/04/2020 13:30
ގާރޑެން ސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020- 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/04/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 12/04/2020 13:30
ސީޝެލްސް މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 09/04/2020 13:30
އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 31/03/2020 13:30
ގާރޑެން ސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020- 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް