ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2021 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 28/10/2021 13:30
ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 26/10/2021 13:30
ރަޝިއަން ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022/2023
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ސެޓުފިކެޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 21/10/2021 13:30
ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/10/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 19/10/2021 22:30
ޖައިކާ - އެގްރިކަލްޗަރަލް ސްޓަޑީސް ނެޓްވޯކް ފޯރ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ  2022 
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/10/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 19/10/2021 10:30
ސާރކް އެގްރިކަލްޗަރ ޕީއެޗްޑީ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް - 2021
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 14/10/2021 13:30
އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 04/10/2021 13:30
މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލަރނިންގ ޑިސްއެބިލިޓީސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 03/10/2021 13:30
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް