ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2021 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/05/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 10/05/2021 10:30
މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - 3ވަނަ އިޢުލާން
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/05/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 06/05/2021 10:30
މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - ރި އެނައުންސްޑް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/04/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 22/04/2021 12:30
މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/03/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 06/04/2021 13:30
އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހިންދީ / ކެންޑްރިޔާ ހިންދީ ސަންސްތަން ސްކޮލަރޝިޕް ފްރޮގްރާމް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޑިޕްލޮމާ | ސެޓުފިކެޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/03/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 29/03/2021 13:30
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 - ރިއެނައުންސްޑް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް