ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/10/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 22/10/2020 13:30
އަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 (އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި)
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/09/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 15/10/2020 13:30
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 2020/2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/09/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 08/10/2020 13:30
އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/09/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 28/09/2020 13:30
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން – ކޮރެއާ (ކޭ.ޑީ.އައި ސްކޫލް) 2021
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/09/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 28/09/2020 10:00
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2020