ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 01/08/2019 14:00
ހޫބަރޓް އެޗް.ހަމްފްރީ ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2020-2021
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 01/08/2019 14:00
ފުލްބްރައިޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2020-2021
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2019 13:30
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 09/07/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 11/07/2019 12:30
ބަހްރިޔާ ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 24/06/2019 13:30
ލޯން ސްކީމް އެނައުންސްމަންޓް - ޖޫން 2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ. | ޑިޕްލޮމާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/12/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 14/06/2019 23:59
އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/05/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 03/06/2019 13:30
އަލް-އަޒްހަރު ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2019/2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/05/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 23/05/2019 13:00
ޕީ.ސީ.ޓީ.އީ ގްރޫޕް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓްސްގެ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްސް : އަލުން އިއުލާން ކުރެވިފައި
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް