ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/05/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 03/06/2019 13:30
އަލް-އަޒްހަރު ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2019/2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/12/2018 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 14/06/2019 23:59
އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/05/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 23/05/2019 13:00
ޕީ.ސީ.ޓީ.އީ ގްރޫޕް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓްސްގެ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްސް : އަލުން އިއުލާން ކުރެވިފައި
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/04/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 05/05/2019 13:30
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން - ކޮރެއާ (ކޭޑީއައި ސްކޫލް) 2019
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 04/05/2019 13:30
ލޯން ސްކީމް "މާރިޗު 2019"
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ. | ޑިޕްލޮމާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/04/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 30/04/2019 13:30
ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/04/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 30/04/2019 13:30
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް