ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/04/2020 13:30
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 09/04/2020 13:30
އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 31/03/2020 13:30
ގާރޑެން ސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020- 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 23/03/2020 13:30
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ އެކްސެލެންޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް / ތައިލޭންޑް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 22/03/2020 13:30
ސެންޓަރ ފޮރ ސްޕޭސް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެޑިއުކޭޝަން އިން އޭސިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 18/03/2020 13:30
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020, މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން- މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ- ( މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވަރސިޓީ / މެލޭޝިއާ )
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/03/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 18/03/2020 13:30
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020, މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން- މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ- ( ޖެނެރަލް ސަރ ޖޯން ކޮޓެލަވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ / ސްރީލަންކާ )
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް