ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2021 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/06/2021 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 02/08/2021 13:30
ޢަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2021/2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/06/2021 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 05/08/2021 13:30
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 ( ބެޗްލަރސް އޮފް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ) - މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/06/2021 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 05/08/2021 13:30
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 (ބެޗްލަރސް އޮފް އޯޑިއޮލޮޖީ އެންޑް ސްޕީޗް ލޭންގުއޭޖް ޕެތޮލޮޖީ) - މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/07/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 14/07/2021 13:30
ސްރީލަންކާ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެމްޕަސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/07/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 12/07/2021 10:00
ސެލްފް ފައިނޭންސް ސްކީމް ފޮރ ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް / އިންޑިޔާޤ 2022/2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޑިޕްލޮމާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/06/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 09/06/2021 10:30
ޔޫތް އޮފް އެކްސެލެންސް ސްކީމް އޮފް ޗައިނާ (ޔެސް ޗައިނާ)
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/05/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 24/05/2021 13:30
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 - ޑެޑްލައިން އެކްސްޓެންޑެޑް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/05/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 10/05/2021 10:30
މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - 3ވަނަ އިޢުލާން
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.