ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2022 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 01/06/2022 13:30
ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު 2022 - ރިއެނައުންސްޑް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 17/05/2022 13:30
އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ގައި ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް މޯލްޑިވިއަން އޭވިއޭޝަން އެކަޑަމީގައި ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ލޯނު ދިނުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/04/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 12/05/2022 13:30
ތައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2022 - ރިއެނައުންސްޑް
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/04/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 21/04/2022 12:30
ޔުނާން ޕްރޮވިންސް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/04/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 13/04/2022 12:30
ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްސް ބައި ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ، ބަންގްލަދޭޝް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/03/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 07/04/2022 12:30
ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު 2022