އެޑްރެސް:

ޢުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް ބިލްޑިންގ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ،

 ލޮޓް: 11602، އޯކިޑުމާހިނގުން، 

ހުޅުމާލެ، މާލެ ސިޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ


އީމޭލް: [email protected]

މިހާރު ގަވް.އެމްވީ މެސެޖު މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް މެސެޖް ފޮނުވޭނެ

 

 

މޯބައިލް ހޮޓްލައިން 7311474 [ 08:00 އިން 14:00 އަށް ]  
ރިސެޕްޝަން 3026955, 3026966 [email protected]
ފަސްޓް ޑިގްރީ ސްކީމް 3026940، 3026945

[email protected]

ސްކޮލަރޝިޕް ސެކްޝަން 3026947

[email protected]

ލޯނު ސެކްޝަން 3026924

[email protected]

ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން 3026953

[email protected]

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ 3026983

[email protected]