ގުޅުއްވުމަށް

އެޑްރެސް:

މިނިިސްޓްރީ  އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ފެން ބިލްޑިން، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީނީ މަގު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
އީމޭލް: admin@mohe.gov.mv

މިހާރު ގަވް.އެމްވީ މެސެޖު މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް މެސެޖް ފޮނުވޭނެ

 

 

މޯބައިލް ހޮޓްލައިން 7311474 [ 08:00 އިން 14:00 އަށް ]  
ރިސެޕްޝަން 3026955, 3026966 admin@mohe.gov.mv
ފަސްޓް ޑިގްރީ ސްކީމް 3026940، 3026945

degree@mohe.gov.mv

ސްކޮލަރޝިޕް ސެކްޝަން 3026947

schol@mohe.gov.mv

ލޯނު ސެކްޝަން 3026924

fund@mohe.gov.mv

ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން 3026953

planning@mohe.gov.mv

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ 3026983

ahmed.wisam@mohe.gov.mv