ގުޅުއްވުމަށް

އެޑްރެސް:

މިނިިސްޓްރީ  އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ފެން ބިލްޑިން، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީނީ މަގު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
އީމޭލް: admin@mohe.gov.mv

މޯބައިލް ހޮޓްލައިން 7311474 [ 08:00 އިން 14:00 އަށް ]
ރިސެޕްޝަން 3026955, 3026966
ފަސްޓް ޑިގްރީ ސްކީމް 3026940، 3026945
ސްކޮލަރޝިޕް ސެކްޝަން 3026947
ލޯނު ސެކްޝަން 3026924
ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން 3026953