އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/01/2021
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/01/2021
ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/01/2021
ޔުނވަރސިޓީ އޮފް ސުކުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/01/2021
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) އޭ2 ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/01/2021
ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/01/2021
ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ (އޭ2 ޝީޓް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/01/2021
އޮސްޓްރިއާ ސަރުކާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2021/2022
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/12/2020
އެސިސްޓެންޓް އެޗް.އާރ އޮފިސަރ މަޤާމުގެ (އޭ2 ޝީޓް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/12/2020
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް / ޖަޕާން (އޮންލައިން އިންފޮމޭޝަން ސެޝަން)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/12/2020
ކުއީން އެލިޒަބެތް ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް