އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/05/2022
ތައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2022 - ރިއެނައުންސްޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/05/2022
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭ2 ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/05/2022
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/05/2022
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/04/2022
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް ތިނެއް އިންސަތައިން އެކެއް އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/04/2022
ޔުނާން ޕްރޮވިންސް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/04/2022
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/04/2022
ޔުނާން ޕްރޮވިންސް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/04/2022
ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގައި މާސްޓަރސް އަދި ޕީ.އެޗް.ޑީ ފެންވަރަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/04/2022
ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2022