އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 31/05/2020
ޕްރެސިޑެންޓް އެވޯޑް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 31/05/2020
ހައި އެޗީވާރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/05/2020
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/05/2020
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވާގޮތް ދެނެގަތުމަށް ކުރާ ދިރާސާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/05/2020
ފުލްބްރައިޓް ފޮރިން ސްޓޫޓެންޑް ޕްރޮގްރާމް 2021-2022
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/05/2020
ހޫބަރޓް އެޗް.ހަމްފްރީ ޕެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2021-2022
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/05/2020
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/04/2020
ސީޝެލްސް މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/04/2020
ސަރުކާރު ބަންދު ނަމަވެސް ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/04/2020
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 (ޑެޑްލައިން އިތުރު ކުރެވިފައި)