އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 09/08/2020
ކޮމްސެޓްސް ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމްއާބާދް ސްކޮލަރޝިޕް 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/08/2020
އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކިޔަވަންދާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/07/2020
ރަބްދާން އެކަޑަމީ ސްކޮލަރޝިޕް / ޔޫ.އޭ.އީ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/07/2020
އަޔުޝް ސްކޮލަރޝިޕް 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/07/2020
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން- ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/07/2020
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/07/2020
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން- މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/06/2020
ސެލްފް ފައިނޭންސް ސްކީމް ފޮރ ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް / އިންޑިޔާ 2021/2020 (އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/06/2020
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށްދޭ ލޯން- ފެބްރުއަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/06/2020
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2020. ސީ 3