އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/03/2023
މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފޮރެސްޓްރީ އެންޑް އެލައިޑް ޕްރޮގްރާމް - އެކަޑެމިކް ސެޝަން 2023-2025
ޕަބްލިޝްކުރީ: 09/03/2023
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2024 – އިންފޮމޭޝަން ސެޝަންސް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/03/2023
ޑިރެކްޓަރ ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/03/2023
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2024
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/02/2023
ސްޓައިޕެންޓިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް 2023 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/02/2023
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2024/2023 - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/02/2023
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/02/2023
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް) ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/02/2022
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް) ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/02/2023
ކޭ.އެން.ބީ ސްކޮލަރޝިޕް, 2023, އިންޑޮނޭޝިއާ - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް