އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/09/2022
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް (ރީއެނައުސްޑް) - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/09/2022
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2022
އަލް އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2023/2022 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2022
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސްކޮލަރޝިޕް ސެކްޝަންގެ ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2022
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފަސްޓް ޑިގްރީ ސެކްޝަން ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2022
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ލޯން ސެކްޝަން ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2022
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ޕްރޮކިއުމަންޓްް ސެކްޝަން ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/09/2022
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2022/2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/09/2022
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމާއި ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/09/2022
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ލޯން ސެކްޝަން) ސްކްރީނިން ޝީޓު