އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/09/2019
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީޓީއޭޕީ)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2019
ކޮޓެލަވާލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ (ކޭ.ޑީ.ޔޫ)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2019
މުޢާމަލާތުކުރަން ބޭނުންވާ މަރުކަޒުތައް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/09/2019
މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެސް.ޔޫ) ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/09/2019
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީޓީއޭޕީ)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/08/2019
ސްވިސް ގަވަރމެންޓް އެކްސެލެންސް ސްކޮލަރޝިޕް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/08/2019
ޓެއިލާރސް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/08/2019
ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/08/2019
ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން – 2020/2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/08/2019
ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓިއުޝަން ފީ ފްރީ ސްކޮލަރޝިޕް