އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/10/2020
އެ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/10/2020
ޢަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 (އަލުުން ޢިއުލަާންކުރެވިފައި)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/10/2020
އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް (އައްޑޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިންގް ސްކޫލް) އާ ގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/10/2020
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެނސް ޕްރޮގްރާމް 2020/2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/10/2020
ކޮމްސެޓްސް ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމްބާދު ސްކޮލަރޝިޕް 2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/10/2020
އެސްޑީޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/10/2020
އެ2 ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ފަސްޓް ޑިގްރީ ސެކްޝަން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/10/2020
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން – ކޮރެއާ (ކޭ.ޑީ.އައި ސްކޫލް) 2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/09/2020
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/09/2020
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2020 (ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް)