އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/03/2020
ކޮވިޑް19 އާއިގުޅިގެން ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ރީޕޭމަންޓް 6 މަސް ދުވަހަށް ފަސްކުރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/03/2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ އެކްސެލެންޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް / ތައިލޭންޑް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/03/2020
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުން ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުމައި ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/03/2020
ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިޕްރަސް ޕްރޮގްރާމްސް 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/03/2020
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020 (ރިއެނައުންސްޑް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/03/2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބިލަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/03/2020
ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރޮގްރާމްސް 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/10/2020
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020 / އެެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/03/2020
އޭ2 ޝީޓް - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/03/2020
ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޕަބްލިކް ސަރވިސް - ހަންގަރީ