ރިޒޯސަސް

ސަރުކާރު ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އުސޫލު

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލް
ފައިސާ ދޫކުރާ ފޯމް
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލް ޖަދުވަލް - 1 (2020-01-14)

ލޯނު

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުމުގެ އުޞޫލު 2019
ލޯނު ފައިސާ ލިބުނު ކަމުގެ ލިޔުން (ލޯން އެވޯޑް ލެޓަރ) ލިބުމުން ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް
ލޯން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެދޭ ފޯރމް

ސްކޮލަރޝިޕް - ކްރައިޓީރިއާ އަދި އެހެނިހެން ޑޮކިއުމަންޓު

ޑިޕްލޮމާއިން މަތީގެ ކޯސްތަކުގެ ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ
މެރިޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޕޮއިންޓު ސިސްޓަމް
ސްޓައިޕެންޑް ރޭޓް - 01 ސެޕްޓެންބަރ 2019 އިން ފެށިގެން
ސަޕްލިމެންޓަރީ އެލަވަންސް ލޯނު (ބައިލެޓެރަލް ސްކޮލަރޝިޕް) އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ސްކިލްސް ޝޯރޓޭޖް ލިސްޓު (04 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި)
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު
ހައިއެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ވެވޭ އިޤްރާރާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ރެގިއުލާ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްސް (ޓެންޓެޓިވް ޓައިމްލައިން)

ސްކޮލަރޝިޕް - ރެގިއުލޭޝަންތައް

އެޓެސްޓު / އެކްރެޑިޓް ކުރުމާ ބެހޭ އިއުލާނު
ސަޕްލިމެންޓަރީ އެލަވަންސް ލޯނު އުސޫލު 30 ސެޕްޓެންބަރު 2014

ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ފޯމު

ހަޔަރ/ޓަރޝަރީ އެޑިއުކޭޝަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ބެހޭ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
ކޮލެޖު ރަޖިސްޓަރޭޝަން ޕްރޮޕޯސަލް
ކޮލެޖު ރަޖިސްޓަރޭޝަން ރެގިއުލޭޝަން
ރަޖިސްޓަރޑް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިންސިޓިއުޓްސް އާޒް އޮފް 01-10-2019
ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ކޮލެޖް ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއަރ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު ތަންތަނަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ ނަން ފާސްކުރުމުގެ އުސޫލް
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ އުސޫލު

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓު 2019
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ތަފާސްހިސާބު އިއުލާން 2019

އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ތްރޫ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް އެންޑް އޮންޓަރަޕރިނަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެންވާރަމެންޓަލް އެންޑު ސޯސިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވޯރކް

ވަޒީފާއާ ބެހޭ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް