ރިޒޯސަސް

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލު

އުސޫލު
އެނެކްސް 1
އެނެކްސް 2
ބެޗުލާރސް ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ މަރުކަޒުތައް
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތައް
އެޕް.އޭ.ކިއު

ލޯނު

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުމުގެ އުޞޫލު 2019
އެޕް.އޭ.ކިއު ފޯރ މާރޗް ލޯން ސްކީމް 2019
އެޕް.އޭ.ކިއު ފޯރ ޖޫން ލޯން ސްކީމް 2019

ސްކޮލަރޝިޕް - ކްރައިޓީރިއާ އަދި އެހެނިހެން ޑޮކިއުމަންޓު

ޑިޕްލޮމާއިން މަތީގެ ކޯސްތަކުގެ ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ
މެރިޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޕޮއިންޓު ސިސްޓަމް
ސްޓައިޕެންޑް ރޭޓް - 14 އޯގަސްޓު 2018 އިން ފެށިގެން
ސަޕްލިމެންޓަރީ އެލަވަންސް ލޯނު (ބައިލެޓެރަލް ސްކޮލަރޝިޕް) އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ބައިލެޓެރަލް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް
ސްކިލްސް ޝޯރޓޭޖް ލިސްޓު (04 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި)

ސްކޮލަރޝިޕް - ރެގިއުލޭޝަންތައް

އެޓެސްޓު / އެކްރެޑިޓް ކުރުމާ ބެހޭ އިއުލާނު
ސަޕްލިމެންޓަރީ އެލަވަންސް ލޯނު އުސޫލު 30 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ދެވަނަފަހަރަށް ނޮމިނޭޓްކުރާ އުސޫލު
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް އުޞޫލު 2019
މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު 2019

ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ފޯމު

ހަޔަރ/ޓަރޝަރީ އެޑިއުކޭޝަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ބެހޭ

ރަޖިސްޓަރީ ފޯމު
ކޮލެޖު ރަޖިސްޓަރޭޝަން ޕްރޮޕޯސަލް
ކޮލެޖު ރަޖިސްޓަރޭޝަން ރެގިއުލޭޝަން

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓު 2017
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓު 2018

ވަޒީފާއާ ބެހޭ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ތްރޫ ހިޔުމަން ކެޕިޓަލް އެންޑް އޮންޓްރޮޕްރަނޯރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެންވާރަމެންޓަލް އެންޑު ސޯސިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވޯރކް