ރިޒޯސަސް

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު
  ގަވާއިދު
  އުސޫލު
  އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް
  ސްކިކްސް ފޮރ އަ ރިސިލިއަންޓް ވަރކްފޯސް ސްކީމް
  ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލް
  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު
  ނެޝަނަލް ޓްރޭނިން ނީޑް ލިސްޓް
  ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ސްކީމް
  ލޯނު
  ސްކޮލަރޝިޕް - ކްރައިޓީރިއާ އަދި އެހެނިހެން ޑޮކިއުމަންޓު
  ސްކޮލަރޝިޕް - ރެގިއުލޭޝަންތައް
  ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
  ހަޔަރ - ޓަރޝަރީ އެޑިއުކޭޝަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ބެހޭ
  ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް
  އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ތްރޫ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް އެންޑް އޮންޓަރަޕރިނަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
  ވަޒީފާއާ ބެހޭ
  ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ އަދި ޖެންޑަރ އީކުއިލިޓީ ކޮމިޓީ
  އެހެނިހެން