ރިޒޯސަސް

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން

އުސޫލު
އެނެކްސް 1
އެނެކްސް 2
ބެޗުލާރސް ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ މަރުކަޒުތައް
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތައް
އެޕް.އޭ.ކިއު

ލޯނު

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުމުގެ އުޞޫލު 2019
އެޕް.އޭ.ކިއު ފޯރ މާރޗް ލޯން ސްކީމް 2019
އެޕް.އޭ.ކިއު ފޯރ ޖޫން ލޯން ސްކީމް 2019

ސްކޮލަރޝިޕް - ކްރައިޓީރިއާ އަދި އެހެނިހެން ޑޮކިއުމަންޓު

ޑިޕްލޮމާއިން މަތީގެ ކޯސްތަކުގެ ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ
މެރިޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޕޮއިންޓު ސިސްޓަމް
ސްޓައިޕެންޑް ރޭޓް - 01 ސެޕްޓެންބަރ 2019 އިން ފެށިގެން
ސަޕްލިމެންޓަރީ އެލަވަންސް ލޯނު (ބައިލެޓެރަލް ސްކޮލަރޝިޕް) އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ބައިލެޓެރަލް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް
ސްކިލްސް ޝޯރޓޭޖް ލިސްޓު (04 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި)

ސްކޮލަރޝިޕް - ރެގިއުލޭޝަންތައް

އެޓެސްޓު / އެކްރެޑިޓް ކުރުމާ ބެހޭ އިއުލާނު
ސަޕްލިމެންޓަރީ އެލަވަންސް ލޯނު އުސޫލު 30 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ދެވަނަފަހަރަށް ނޮމިނޭޓްކުރާ އުސޫލު
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް އުޞޫލު 2019
މަތީސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު 2019

ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ފޯމު

ހަޔަރ/ޓަރޝަރީ އެޑިއުކޭޝަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ބެހޭ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
ކޮލެޖު ރަޖިސްޓަރޭޝަން ޕްރޮޕޯސަލް
ކޮލެޖު ރަޖިސްޓަރޭޝަން ރެގިއުލޭޝަން
ރަޖިސްޓަރޑް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިންސިޓިއުޓްސް އާޒް އޮފް 28-08-2019
ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ކޮލެޖް ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއަރ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު ތަންތަނަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ ނަން ފާސްކުރުމުގެ އުސޫލް
މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ދަރިވަރުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލް

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓު 2017
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓު 2018

އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ތްރޫ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް އެންޑް އޮންޓްރަޕްރިނަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެންވާރަމެންޓަލް އެންޑު ސޯސިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވޯރކް

ވަޒީފާއާ ބެހޭ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް