ޚަބަރު

21/09/2022
ގައުމުތައް ކުރިއަރާ ތަހުޒީބު ވެފައިވަނީ ތައުލީމަށް އިސްކަންދީގެން: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ގައުމުތައް ކުރިއަރާ ތަހުޒީބު ވެފައިވަނީ ތައުލީމަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
19/09/2022
ސަނަދުވެރިޔަކަށް ވުމުގެ ބަދަލުގައި އިލްމުވެރިޔަކަށްވުމަށް ވުމަށް އަޒުމްކަނޑައަޅަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

ކޮލިފިކޭޝަން ހޯލްޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިލްމުވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
31/08/2022
ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީގައި 15،000 ދަރިވަރުން!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތައާރަފްކޮށްދެއްވި ހިލޭ ޑިގްރީގެ ސްކީމުގައި ކިޔަވަމުންގެނ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
31/08/2022
ރާއްޖޭގެ 13 ދަރިވަރަކަށް ހަންގޭރީ ސަރުކާރުން ސްކޮލާރޝިޕް ދީފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
24/08/2022
ޖަޕަނީޒް ގްރާންޓް އެއިޑްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ދޭ ސްކޮލަޝިޕް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

ޖަޕަނީޒް ގަރާންޓް އެއިޑް(ޖޭޑީއެސް)ގެ ފަރާތުން އަންނަ އަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭ ސްކޮލަޝިޕް އެއްބަސްވުމުގަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
24/08/2022
ކޮލިޓީ ކަށަވަރުކުރުމުގައި ޔުނިވާސިޓީތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު މުހިއްމު: މިނިސްޓަރ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
17/08/2022
ޕޮލިޓެކްނިކް ޒަމާނީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރ

ޕޮލިޓެކްނިކް ޒަމާނީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
20/07/2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް 6 ދަރިވަރަކަށް ދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް 6 ދަރިވަރަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/06/2022
ހއ.ދިއްދޫގައި އަޅާ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
16/05/2022
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ޢިއުލާނު ކުރެވުނު ލޯން ސްކީމްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޢިއުލާން ކޮށްފި

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ޢިއުލާނު ކުރެވުނު ލޯން ސްކީމްގެ ވަގުތީ ނަތީޖ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ