ޚަބަރު

02/02/2023
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗާރޓަރޑް ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓުން ތަމްރީނުކުރުމަށް 200 ސްކޮލަރޝިޕް ހުޅުވާލައިފި

އެކައުންޓިންގެ ދާއިރާގައި ފަންނީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހީންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
10/10/2022
ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމެންޓަށް ދިވެހިން ޓްރެއިނިންގ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ރިސޯޓްތަކުގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމެންޓް ލެވެލްއަށް ދިވެހިން ޓްރެއިނިންގ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
21/09/2022
ގައުމުތައް ކުރިއަރާ ތަހުޒީބު ވެފައިވަނީ ތައުލީމަށް އިސްކަންދީގެން: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ގައުމުތައް ކުރިއަރާ ތަހުޒީބު ވެފައިވަނީ ތައުލީމަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
19/09/2022
ސަނަދުވެރިޔަކަށް ވުމުގެ ބަދަލުގައި އިލްމުވެރިޔަކަށްވުމަށް ވުމަށް އަޒުމްކަނޑައަޅަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

ކޮލިފިކޭޝަން ހޯލްޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިލްމުވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
31/08/2022
ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީގައި 15،000 ދަރިވަރުން!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތައާރަފްކޮށްދެއްވި ހިލޭ ޑިގްރީގެ ސްކީމުގައި ކިޔަވަމުންގެނ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
31/08/2022
ރާއްޖޭގެ 13 ދަރިވަރަކަށް ހަންގޭރީ ސަރުކާރުން ސްކޮލާރޝިޕް ދީފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
24/08/2022
ޖަޕަނީޒް ގްރާންޓް އެއިޑްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ދޭ ސްކޮލަޝިޕް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

ޖަޕަނީޒް ގަރާންޓް އެއިޑް(ޖޭޑީއެސް)ގެ ފަރާތުން އަންނަ އަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭ ސްކޮލަޝިޕް އެއްބަސްވުމުގަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
24/08/2022
ކޮލިޓީ ކަށަވަރުކުރުމުގައި ޔުނިވާސިޓީތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު މުހިއްމު: މިނިސްޓަރ
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
17/08/2022
ޕޮލިޓެކްނިކް ޒަމާނީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރ

ޕޮލިޓެކްނިކް ޒަމާނީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
20/07/2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް 6 ދަރިވަރަކަށް ދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް 6 ދަރިވަރަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ