ޚަބަރު

15/07/2020
ކޮވިޑުގެ ޙާލަތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަރައިގަނެ އިޤްތިޞޯދު އަލުން ނެގެހެއްޓުމަށް ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް "ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރެޒީލިއެންޓް ވޯރކްފޯސް" މިއަދު އިފްތިތާހްކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
05/07/2020
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަންއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
01/07/2020
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ކިއު ސްޓަޑީ މެލޭޝިއާ އާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
26/01/2020
ކޮރޮނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެކި ޤައުމުތަކުގައި ކިޔަވަންތިބި ދަރިވަރުންގެ ހާލަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އަންނަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
28/11/2019
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމްގެ އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ބީ.އެމް.އެލް އާއި އެކު ސޮއެ ކުރުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
27/11/2019
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ޑރ. އިބްރާހިމް ޙަސަން، ތައިލެންޑްގެ ކަސެޓްސާޓް އުނުވަރސިޓީ ޑެލިގޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
26/11/2019
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން، އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސްގެ ޕްރީ-ޑިޕާޗަރ ބްރީފިންގް ވޯކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
26/11/2019
"ރެފްރިޖެރަންޓް ޑްރައިވިންގެ ލައިސަންސް" ކޯހުގެ ދެވަނަ ބެޗް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އިސްމާއިލް ޒަބީހު ބައިވެރިވަޑައިގެންފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
25/11/2019
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
20/11/2019
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް އަދި ލޯންއާއި ސްކޮލަރޝިޕްގެ އާ އުސޫލާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ