ޚަބަރު

24/08/2021
ކުޅުދުއްފުށީ ސްޓޭޓް-އޮފް-ދި-އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރާއި ކ.ތުލުސްދޫ ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކޮންސެޕްޗުއަލް ޑިޒައިން އަދި ޑީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގް މަސައްކަތް ފެށުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
23/08/2021
ސްޓޭޓް-އޮފް-ދި-އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރު ތަކާއި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުތަކުގެ ކޮންސެޕްޗުއަލް ޑިޒައިން އަދި ޑީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގް މަސައްކަތް ފެށުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/08/2021
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށް މިނިސްޓްރީން ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފަށައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
11/03/2021
ދިިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު 10،000އަށް ވުރެން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް ފުއްދުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
08/10/2020
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން ” ސާކް މިނިސްޓަރސް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން/ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އޮން އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރސް ރިސްޕޮންސް ޓު ކޮވިޑް 19” ވަރޗުއަލް މީޓިންގް ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

.މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން “ސާކް މިނިސްޓަރސް އޮފް އެޑިޔ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
02/10/2020
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް 2020-2021 ސްކޮލަރޝިޕް ޢިއުލާން ކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންއިން ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް 2020-2021 ސްކޮލަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
14/09/2020
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަަން ޑރ އިބްރާހިމް ޙަސަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް ޢައްޔަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
25/08/2020
މަތީތަޢްލީމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމެޓީގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ މަތީތަޢުލީމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުނ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
15/07/2020
ކޮވިޑުގެ ޙާލަތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަރައިގަނެ އިޤްތިޞޯދު އަލުން ނެގެހެއްޓުމަށް ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް "ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރެޒީލިއެންޓް ވޯރކްފޯސް" މިއަދު އިފްތިތާހްކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
05/07/2020
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަންއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ