ޚަބަރު

16/05/2022
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ޢިއުލާނު ކުރެވުނު ލޯން ސްކީމްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޢިއުލާން ކޮށްފި

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ޢިއުލާނު ކުރެވުނު ލޯން ސްކީމްގެ ވަގުތީ ނަތީޖ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/05/2022
ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް ގައި ހޮވުނު ފަސް ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް ގައި ހޮވުނު ފަސް ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ލިޔުން ހަވާލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/05/2022
މިނިސްޓްރީން ހއ.ދިއްދޫގައި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖެއް އެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
11/05/2022
ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރެޒެލިއެންޓް ވޯރކްފޯސްގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ފަސް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަރައިގަނެ އިގްތިސާދު އަލުން ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެނ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
11/05/2022
އަލިފުށީގައި ޓިވެޓް ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
10/05/2022
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސްއިން ތަމްރީނު ލިބެމުންދާ ދާއިރާތަކުން ގައުމު ތަރައްގީވުމުގެ އުއްމީދު އާވޭ: މިނިސްޓަރ

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސްއިން ތަމްރީނުލިބެމުންދާ ދާއިރާތަކުން ގައުމު ތަރައްގީވުމުގެ އުއްމީދު އާވާ ކަމަށް ހަޔަރ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
28/04/2022
ހުރިހާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނެއްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންފީ 1% އަށް ކުޑަކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީންގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ހުރިހާ ސްޓ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
13/04/2022
ހުވަފެނަކީ މަސައްކަތުގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ދަންނަ ބަޔަކަށް ވެގެންދިއުން މިނިސްޓަރ

އެމަނިކުފާނުގެ ހުވަފެނަކީ މަސައްކަތުގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/03/2022
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސްކީމްއާ ގުޅޭ ސްޓަޑީއެއް ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސްކީމާ ގުޅޭ ސްޓަޑީއެއް "ފަސްޓް ޑިގްރީ ގްރ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
20/03/2022
އިލްމު ހޯދުމުގައި ތިމާ އުނގެނެމުންދާ ނުވަތަ އުނގެނުނު އިލްމަށް ތެދުވެރި ވާންޖެހޭ. މިނިސްޓަރ

އިލްމު ހޯދުމުގައި ތިމާ އުނގެނެމުންދާ ނުވަތަ އުނގެނު އިލްމަށް ތެދުވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ