ޚަބަރު

28/11/2019
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމްގެ އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ބީ.އެމް.އެލް އާއި އެކު ސޮއެ ކުރުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
27/11/2019
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ޑރ. އިބްރާހިމް ޙަސަން، ތައިލެންޑްގެ ކަސެޓްސާޓް އުނުވަރސިޓީ ޑެލިގޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
26/11/2019
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން، އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސްގެ ޕްރީ-ޑިޕާޗަރ ބްރީފިންގް ވޯކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
26/11/2019
"ރެފްރިޖެރަންޓް ޑްރައިވިންގެ ލައިސަންސް" ކޯހުގެ ދެވަނަ ބެޗް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އިސްމާއިލް ޒަބީހު ބައިވެރިވަޑައިގެންފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
25/11/2019
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
20/11/2019
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް އަދި ލޯންއާއި ސްކޮލަރޝިޕްގެ އާ އުސޫލާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/11/2019
އުރީދޫއިން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
04/11/2019
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް، ކިޔަވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
27/10/2019
ހިލޭ ޑިގްރީގައި 5000 އަށްވުރެން ގިނަ ދަރިވަރުން

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 5000 (ފަސްހާސް) އަށްވުރެން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރާއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
21/10/2019
މެޝިނަރީޒް އަދި އިންޖީނު މަރާމާތުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއިއެކު ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޓްރެކްޓަރސް ސިންގަޕޯރ އާއެކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ