އާންމު އިއުލާން

ކޮޓެލަވާލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ (ކޭ.ޑީ.ޔޫ)

ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2019

ކޮޓެލަވާލާ  ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ (ކޭ.ޑީ.ޔޫ) 

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ކޮމްސްޓެކް - ލާތިފް އިބްރާހިމް ޖަމާލް ނޭޝަނަލް ސައިންސް އިންފޯމޭޝަން ސެންޓަރ،  ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކަރާޗީ ސްކޮލަރޝިޕް 2021އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ހަމަޖެއްސި ފައިސާގެ އެހީއާ ގުޅޭއިތުރު ތަފްޞީލު
ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރިޒިލިއަންޓް ވާރކްފޯސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގި -ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް- ދާއިރާގެ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން އިންޓަރންޝިޕް ހަދަން ފެށުންއިތުރު ތަފްޞީލު
އެ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއިތުރު ތަފްޞީލު
ޢަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 (އަލުުން ޢިއުލަާންކުރެވިފައި)އިތުރު ތަފްޞީލު