ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ރަސިއާ ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020

ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/10/2019

ރަސިއާ ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ (ވޭޖް)އިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް)އިތުރު ތަފްޞީލު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއިތުރު ތަފްޞީލު
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ (ވޭޖް)އިތުރު ތަފްޞީލު
އޭ2 ފޯމް - ލޯން ސެކްޝަން - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)އިތުރު ތަފްޞީލު