ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާ ފުރުސަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/12/2018

ވަޒީފާ ފުރުސަތު

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

މެލޭސިޔާ ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕް 2018/2019އިތުރު ތަފްޞީލު
ޕްރީ މެޑިސިން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ޤަބޫލުކުރުން ހުއްޓާލުމާ ބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގެ އިޢުލާންއިތުރު ތަފްޞީލު
ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ ސްކޮލަރޝިޕް 2018 ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ވަޒީފާ ފުރުސަތުއިތުރު ތަފްޞީލު
ޗުލަބްހޯރނު ގުރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް ޕޯސްޓް ގުރެޖުއޭޓް ސްކޮލާރޝިޕް ޕުރޮގުރާމް 2019 ނޯމިނޭޝަން ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު