އާންމު އިއުލާން

އޮސްޓްރޭލިޔާ އެވޯޑް ސްކޮލަޝިޕް އަށް އެދެން ތައްޔާރު ވަމާ!

ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/01/2019

އޮސްޓްރޭލިޔާ އެވޯޑް ސްކޮލަޝިޕް އަށް އެދެން ތައްޔާރު ވަމާ!

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ގެޓް ރެޑީ

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

މަސައްކަތު (އެޑްމިން ސެކްޝަން) ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް)، ލޯން ސެކްޝަން، ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް)، ސްކޮލަޝިޕް ސެކްޝަން، ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ލޯން ސެކްޝަން) ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖު - ސާރާ ޒަކަރިއްޔާއިތުރު ތަފްޞީލު