އެވޯޑު ލިސްޓު

ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020 (ރިއެނައުންސްޑް)

ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/03/2020

ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020 (ރިއެނައުންސްޑް) / އެެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ލިސްޓް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފޮރެސްޓްރީ އެންޑް އެލައިޑް ޕްރޮގްރާމް - އެކަޑެމިކް ސެޝަން 2023-2025އިތުރު ތަފްޞީލު
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2024 – އިންފޮމޭޝަން ސެޝަންސްއިތުރު ތަފްޞީލު
ޑިރެކްޓަރ ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2024އިތުރު ތަފްޞީލު
ސްޓައިޕެންޓިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް 2023 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު