އެވޯޑު ލިސްޓު

ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020 (ރިއެނައުންސްޑް)

ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/03/2020

ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020 (ރިއެނައުންސްޑް) / އެެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ލިސްޓް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓަރނޭޝަަލް ފެލޯޝިޕް - އަޒަރބައިޖާންއިތުރު ތަފްޞީލު
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް (އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި)އިތުރު ތަފްޞީލު
ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯރ ދަ ސިޓިޒެންސް އޮފް އޯ.އައި.ސީ އެންޑް ދަ ނަމް މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް ، އަޒަރބައިޖާން 2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022އިތުރު ތަފްޞީލު
ޕްރެސިޑެންސީ ފޯ ޓަރކްސް އެބްރޯޑް އެންޑް ރިލޭޓަޑް ކޮމިއުނިޓީޒް (ވައި.ޓީ.ބީ) ޕްރޮގްރާމްސް 2021 / ތުރުކީއިތުރު ތަފްޞީލު