އާންމު އިއުލާން

ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިޕްރަސް ޕްރޮގްރާމްސް 2020

ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/03/2020

ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިޕްރަސް ޕްރޮގްރާމްސް 2020

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 (ޑެޑްލައިން އިތުރު ކުރެވިފައި) އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮވިޑް19 އާއިގުޅިގެން ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ރީޕޭމަންޓް 6 މަސް ދުވަހަށް ފަސްކުރުންއިތުރު ތަފްޞީލު
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ އެކްސެލެންޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް / ތައިލޭންޑް އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުން ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުމައި ގުޅޭއިތުރު ތަފްޞީލު
ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިޕްރަސް ޕްރޮގްރާމްސް 2020އިތުރު ތަފްޞީލު