ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

އޮގަސްޓް 2018 ލޯން ސްކީމް - ފުލް ފަންޑިންގ

ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/01/2019

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
 • ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް އެޑިއުކޭޝަން
 • ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އެސް.އެސް.އެލް
 • ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ނަރސިންގ
 • ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ޑިޕްލޮމާ އެސް.އެސް.އެލް
 • ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - މާސްޓަރސް އެސް.އެސް.އެލް
 • ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - އެމް.ބީ.ބީ.އެސް
 • ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ޕީ.އެޗް.ޑީ
 • ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ޕައިލެޓް ލައިސަންސް
 • އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ނަރސިންގ
 • އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ (ކްރިމިނޮލޮޖީ)
 • އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އެސް.އެސް.އެލް
 • އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ޓީޗިންގ
 • އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ކްރިމިނޮލޮޖީ
 • އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - ޑިޕްލޮމާ ވޮކޭޝަނަލް
 • އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އެސް.އެސް.އެލް
 • އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - މާސްޓަރސް ޕީޖީ މެޑިސިން

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ދަ އޮޕެން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްރީ ލަންކާ (OUSL) 2024/2025
ތަފްސީލް
ޖޭ.އެސް.ޕީ.އެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯޝިޕްސް ފޮރ ރީސަރޗް އިން ޖަޕާން 2024
ތަފްސީލް
ޔުނާން ޕްރޮވިންޝަލް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2024- އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ތަފްސީލް
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިޕްރަސް ޕޯސްޓް ގްރެޖުއެޓް ޕްރޮގްރާމްސް 2024
ތަފްސީލް
އެމް.އައި.އެފް ރިސާރޗް ފެލޯޝިޕް 2025
ތަފްސީލް