ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

އޮގަސްޓް 2018 ލޯން ސްކީމް - ފުލް ފަންޑިންގ

ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/01/2019

އޮގަސްޓް 2018 ލޯން ސްކީމް - ފުލް ފަންޑިންގ

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް އެޑިއުކޭޝަން
ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އެސް.އެސް.އެލް
ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ނަރސިންގ
ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ޑިޕްލޮމާ އެސް.އެސް.އެލް
ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - މާސްޓަރސް އެސް.އެސް.އެލް
ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - އެމް.ބީ.ބީ.އެސް
ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ޕީ.އެޗް.ޑީ
ލޯކަލް - ފުލް ފަންޑިންގ - ޕައިލެޓް ލައިސަންސް
އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ނަރސިންގ
އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ (ކްރިމިނޮލޮޖީ)
އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އެސް.އެސް.އެލް
އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ޓީޗިންގ
އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ކްރިމިނޮލޮޖީ
އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - ޑިޕްލޮމާ ވޮކޭޝަނަލް
އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އެސް.އެސް.އެލް
އޯވަރސީސް - ފުލް ފަންޑިންގ - މާސްޓަރސް ޕީޖީ މެޑިސިން

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019އިތުރު ތަފްޞީލު
މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ސެޝަން - މާރިޗު 2019 ލޯން ސްކީމާ ގުޅޭއިތުރު ތަފްޞީލު
ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ އެކްސެލެންޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގެ 2019-2020 ގެ އެޑްމިޝަން ހުޅުވިފައިއިތުރު ތަފްޞީލު
އަލަށް ފަށާ އަދި އޮންގޮއިން ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚްއިތުރު ތަފްޞީލު