އާންމު އިއުލާން

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ފުރުޞަތު: އޯގަސްޓް 2018

ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/01/2019

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ފުރުޞަތު:  އޯގަސްޓް 2018

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019އިތުރު ތަފްޞީލު
މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ސެޝަން - މާރިޗު 2019 ލޯން ސްކީމާ ގުޅޭއިތުރު ތަފްޞީލު
ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ އެކްސެލެންޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގެ 2019-2020 ގެ އެޑްމިޝަން ހުޅުވިފައިއިތުރު ތަފްޞީލު
އަލަށް ފަށާ އަދި އޮންގޮއިން ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚްއިތުރު ތަފްޞީލު