ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2020. ސީ 1

ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/06/2020

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2020. ސީ 1

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ނިއު ބެޗްލަރޒް ސައިކޮތެރަޕީ
ނިއު ބެޗްލަރޒް ކްރިއޭޓިވް ޑިޒައިން
ނިއު ބެޗްލަރޒް ޑިގްރީ އެން.ޓީ.އެން.އެލް
ނިއު ބެޗްލަރޒް އަދަރ އޭރިއާރޒް އެން.ޓީ.އެން.އެލް
ނިއު ބެޗްލަރޒް ފިޝަރީޒް އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް
ނިއު ބެޗްލަރޒް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ނިއު ބެޗްލަރޒް އެމް.ބީ.ބީ.އެސް
ނިއު ބެޗްލަރޒް ޕާރފޯމިންގް އާރޓްސް
ނިއު ބެޗްލަރޒް ރިހެބިލިޓޭޝަން
ނިއު ބެޗްލަރޒް ސޯޝަލް ވާރކް
ނިއު ބެޗްލަރޒް ސްޕޯޓްސް، ސްޕޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް
ނިއު ޑިޕްލޮމާ އެންޑް އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އެން.ޓީ.އެން.އެލް
ނިއު ޑިޕްލޮމާ ކްރިއޭޓިވް ޑިޒައިން
ނިއު ޑިޕްލޮމާ ފިޝަރީޒް އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް
ނިއު ޑިޕްލޮމާ އަދަރ އޭރިއާރޒް ދެން އެން.ޓީ.އެން.އެލް
ނިއު ޑިޕްލޮމާ ސްޕޯޓްސް، ސްޕޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް
ނިއު ލައިސަންސް އަދަރ އޭރިއާރޒް
ނިއު ޕައިލެޓް ލައިސަންސް
ނިއު ލޯކަލް މާރސްޓަރސް އެން.ޓީ.އެން.އެލް
ނިއު މާރސްޓަރސް އަދަރ އޭރިއާރޒް ދެން އެން.ޓީ.އެން.އެލް
ނިއު ޕޯސްގްރެޖުއޭޓް މެޑިސިން
ނިއު ޕީ.އެޗް.ޑީ އެން.ޓީ.އެން.އެލް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ކޮމްސެޓްސް ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމްއާބާދް ސްކޮލަރޝިޕް 2020އިތުރު ތަފްޞީލު
އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކިޔަވަންދާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ގުޅޭއިތުރު ތަފްޞީލު
ރަބްދާން އެކަޑަމީ ސްކޮލަރޝިޕް / ޔޫ.އޭ.އީ އިތުރު ތަފްޞީލު
އަޔުޝް ސްކޮލަރޝިޕް 2020އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން- ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑްއިތުރު ތަފްޞީލު