އާންމު އިއުލާން

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯރޑްސް ސްކޮލާރޝިޕް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/02/2019

 އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯރޑްސް ސްކޮލާރޝިޕް

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯރޑްސް 2020

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - ޖެނެރަލް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްއިތުރު ތަފްޞީލު
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލުއިތުރު ތަފްޞީލު
ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ސިޓިޒަންސް އޮފް ދަ އޯއައިސީ އެންޑް ނަމް ކަންޓްރީޒް، އަޒަރބައިޖާން، 2019-2020އިތުރު ތަފްޞީލު
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ކައުންސިލް މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2019އިތުރު ތަފްޞީލު