އާންމު އިއުލާން

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯރޑްސް ސްކޮލާރޝިޕް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/02/2019

 އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯރޑްސް ސްކޮލާރޝިޕް

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯރޑްސް 2020

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019އިތުރު ތަފްޞީލު
މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ސެޝަން - މާރިޗު 2019 ލޯން ސްކީމާ ގުޅޭއިތުރު ތަފްޞީލު
ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ އެކްސެލެންޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގެ 2019-2020 ގެ އެޑްމިޝަން ހުޅުވިފައިއިތުރު ތަފްޞީލު
އަލަށް ފަށާ އަދި އޮންގޮއިން ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚްއިތުރު ތަފްޞީލު