އާންމު އިއުލާން

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯރޑްސް ސްކޮލާރޝިޕް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/02/2019

 އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯރޑްސް ސްކޮލާރޝިޕް

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯރޑްސް 2020

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން – 2020/2019އިތުރު ތަފްޞީލު
ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓިއުޝަން ފީ ފްރީ ސްކޮލަރޝިޕްއިތުރު ތަފްޞީލު
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިން ސައިޕްރަސްއިތުރު ތަފްޞީލު
ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019އިތުރު ތަފްޞީލު
ބްރެކް ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްއިތުރު ތަފްޞީލު