އާންމު އިއުލާން

އަޔުޝް ސްކޮލަރޝިޕް 2020

ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/07/2020

އަޔުޝް ސްކޮލަރޝިޕް 2020

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް އިތުރު ތަފްޞީލު
ޔުނވަރސިޓީ އޮފް ސުކުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2021އިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) އޭ2 ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2021އިތުރު ތަފްޞީލު