އާންމު އިއުލާން

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އެކަޑަމީ (އައިއޭސީއޭ) / އޮސްޓްރިއާ (ރިއެކައުންސްޑް)

ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/08/2020

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އެކަޑަމީ (އައިއޭސީއޭ) / އޮސްޓްރިއާ (ރިއެކައުންސްޑް)

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އިއުލާން

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020 (ސެޕްޓެމްބަރ 2020) - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
އޮންލައިން ބޭންކިންގ އަދި ޑެބިޓް އަދި ކެރެޑިގް ކާޑް ގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންއިތުރު ތަފްޞީލު
އަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ގެ ރީޕޭމަންޓް ފަސްކުރުންއިތުރު ތަފްޞީލު
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020އިތުރު ތަފްޞީލު