ނޫސް ބަޔާން

ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރިޒިލިއަންޓް ވާރކްފޯސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގި -ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް- ދާއިރާގެ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން އިންޓަރންޝިޕް ހަދަން ފެށުން

ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/11/2020

ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރިޒިލިއަންޓް ވާރކްފޯސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގި -ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް- ދާއިރާގެ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން އިންޓަރންޝިޕް ހަދަން ފެށުން

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ޕްރެސް ރިލީސް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރިޒިލިޔެންޓް ވޯރކްފޯރސް ޕްރޮގްރާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަގެ ދަޢުވަތުއިތުރު ތަފްޞީލު
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް / ޖަޕާންއިތުރު ތަފްޞީލު
ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރިޒިލިޔެންޓް ވޯރކްފޯރސް ޕްރޮގްރާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަގެ ދަޢުވަތުއިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮމްސްޓެކް - ލާތިފް އިބްރާހިމް ޖަމާލް ނޭޝަނަލް ސައިންސް އިންފޯމޭޝަން ސެންޓަރ،  ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކަރާޗީ ސްކޮލަރޝިޕް 2021އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ހަމަޖެއްސި ފައިސާގެ އެހީއާ ގުޅޭއިތުރު ތަފްޞީލު