ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) އޭ2 ޝީޓް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/01/2021

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) އޭ2 ޝީޓް

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އޭ2 ސީޓް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިން ވޭރިއަސް ސަބް- ސްޕެޝަލިޓީސް ފޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓްސް އިތުރު ތަފްޞީލު
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް / ޖަޕާން (އޮންލައިން އިންފޮމޭޝަން ސެޝަން)އިތުރު ތަފްޞީލު
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް / ޖަޕާން (އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި)އިތުރު ތަފްޞީލު
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް އިތުރު ތަފްޞީލު