އާންމު އިއުލާން

ޔުނވަރސިޓީ އޮފް ސުކުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2021

ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/01/2021

ޔުނވަރސިޓީ އޮފް ސުކުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2021

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އިއުލާން

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިން ވޭރިއަސް ސަބް- ސްޕެޝަލިޓީސް ފޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓްސް އިތުރު ތަފްޞީލު
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް / ޖަޕާން (އޮންލައިން އިންފޮމޭޝަން ސެޝަން)އިތުރު ތަފްޞީލު
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް / ޖަޕާން (އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި)އިތުރު ތަފްޞީލު
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް އިތުރު ތަފްޞީލު