ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/01/2021

ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2021- ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ( އެޑްމިން ސެކްޝަން) އޭ2 ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ނިއުލޯން ޔުނިޓް އޭ2 ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( ސްކޮލް) އޭ2 ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( އެޑްމިން) އޭ2 ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮަލަރޝިޕް 2021އިތުރު ތަފްޞީލު