ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް (އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި)

ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/03/2021

ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް (އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި)

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 / ޖަޕާންއިތުރު ތަފްޞީލު
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022އިތުރު ތަފްޞީލު
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ A2 ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސާވިސް ޗާޓަރއިތުރު ތަފްޞީލު