އާންމު އިއުލާން

ހޫބަރޓް އެޗް.ހަމްފްރީ ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022-2023

ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/04/2021

ހޫބަރޓް އެޗް.ހަމްފްރީ ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022-2023

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ޖަޕާން ސަރުކާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2022އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮމްސެޓްސް އިސްލާމަބާދު ޔުނިވަރސިޓީ ކޯސްތައްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓް އިތުރު ތަފްޞީލު
މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު