އާންމު އިއުލާން

އިންފޮމޭޝަން ސެޝަން ފޯ މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/05/2021

އިންފޮމޭޝަން ސެޝަން ފޯ މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އިޢުލާން

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ޖަޕާން ސަރުކާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2022އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮމްސެޓްސް އިސްލާމަބާދު ޔުނިވަރސިޓީ ކޯސްތައްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓް އިތުރު ތަފްޞީލު
މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު