ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 - ޑެޑްލައިން އެކްސްޓެންޑެޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2021

ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 - ޑެޑްލައިން އެކްސްޓެންޑެޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ލިސްޓް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ޔޫތް އޮފް އެކްސެލެންސް ސްކީމް އޮފް ޗައިނާ (ޔެސް ޗައިނާ) - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ޢިއުލާން - ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ރިޕޭމަންޓް 7 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފަސްކުރުންއިތުރު ތަފްޞީލު
މެޑިޓޭރިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް (އެމްއައިއެމް) - ސައިޕްރަސްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސްޑޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމްގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ފަސްކުރުމާބެހޭއިތުރު ތަފްޞީލު
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 - ޑެޑްލައިން އެކްސްޓެންޑެޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު