އާންމު އިއުލާން

ސްޑޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމްގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ފަސްކުރުމާބެހޭ

ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/06/2021

ސްޑޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމްގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ފަސްކުރުމާބެހޭ

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އިއުލާން

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 / ޖަޕާންއިތުރު ތަފްޞީލު
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022އިތުރު ތަފްޞީލު
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ A2 ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސާވިސް ޗާޓަރއިތުރު ތަފްޞީލު