އެވޯޑު ލިސްޓު

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2021 - C1

ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/06/2021

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2021 - C1

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ހެލްތު އެންޑް ވެލްފެއަރ ލޯކަލް
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އެޑިޔުކޭޝަން ލޯކަލް
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ސޯޝަލް ސައިންސް، ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް އިންފޯމޭޝަން ލޯކަލް
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އެގްރިކަލްޗަރ، ފޮރެސްޓްރީ، ފިޝަރީސް އެންޑް ވެޓިނެރީ
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އާރޓްސް އެންޑް ހިއުމޭނިޓީސް
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ލޯ
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އެޑިޔުކޭޝަން ލޯކަލް
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އިނޖިނިއަރިންގ، މެނުފެކްޗަރިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ހެލްތު އެންޑް ވެލްފެއަރ
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އިންފޯމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީސް
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ސަރވިސެސް
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ނެޗުރަލް ސައިންސް، މެތެމެޓިކްސް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ސޯޝަލް ސައިންސް، ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް އިންފޯމޭޝަން
ނިއު ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ސްޕެޝަލް ނީޑްސް އޮފަރ އެން.ޓީ.އެން.އެލް
ނިއު ޑިޕްލޮމާ ސްޕެޝަލް ނީޑްސް އޮފަރ އެން.ޓީ.އެން.އެލް
ނިއު ޑިޕްލޮމާ އެން.ޓީ.އެން.އެލް
ނިއު ލައިސެންސް އެކައުންޓިންގ ލޯކަލް
ނިއު ލައިސެންސް އެން.ޓީ.އެން.އެލް
ނިއު ލައިސެންސް ޕައިލެޓް ސްޓަޑީސް
ނިއު މާސްޓަރސް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ލޯ
ނިއު މާސްޓަރސް އާރޓްސް އެންޑް ހިއުމޭނިޓީސް
ނިއު މާސްޓަރސް އެޑިޔުކޭޝަން
ނިއު މާސްޓަރސް އިނޖިނިއަރިންގ، މެނުފެކްޗަރިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ނިއު މާސްޓަރސް ހެލްތު އެންޑް ވެލްފެއަރ
ނިއު މާސްޓަރސް އިންފޯމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީސް
ނިއު މާސްޓަރސް ނެޗުރަލް ސައިންސް، މެތެމެޓިކްސް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ނިއު މާސްޓަރސް ސަރވިސެސް
ނިއު މާސްޓަރސް އިންފޯމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީސް
ނިއު ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް މެޑިސިން އެން.ޓީ.އެން.އެލް
ނިއު ޕީ.އެޗް.ޑީ އެން.ޓީ.އެން.އެލް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
މަސައްކަތު އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު