އެވޯޑު ލިސްޓު

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2021 - C2

ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/06/2021

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2021 - C2

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ހެލްތު އެންޑް ވެލްފެއަރ ލޯކަލް
އޮންގޮއިންގ ލައިސެންސް އެކައުންޓިންގ ލޯކަލް
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އެޑިޔުކޭޝަން ލޯކަލް
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ސޯޝަލް ސައިންސް، ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް އިންފޯމޭޝަން
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ހެލްތު އެންޑް ވެލްފެއަރ ލޯކަލް
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އިންޖިނިއަރިންގ، މެނުފެކްޗަރިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އިންފޯމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީސް
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ނެޗުރަލް ސައިންސް، މެތެމެޓިކްސް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ސަރވިސެސް
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ސޯޝަލް ސައިންސް، ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް އިންފޯމޭޝަން
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ އާރޓްސް އެންޑް ހިއުމޭނިޓީސް
އޮންގޮއިންގ ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ލޯ
އޮންގޮއިންގ ލައިސެންސް ޕައިލެޓް ސްޓަޑީސް
އޮންގޮއިންގ މާސްޓަރސް އެޑިޔުކޭޝަން
އޮންގޮއިންގ މާސްޓަރސް އިންޖިނިއަރިންގ، މެނުފެކްޗަރިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އޮންގޮއިންގ މާސްޓަރސް ހެލްތު އެންޑް ވެލްފެއަރ
އޮންގޮއިންގ މާސްޓަރސް ނެޗުރަލް ސައިންސް، މެތެމެޓިކްސް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
އޮންގޮއިންގ މާސްޓަރސް ސަރވިސެސް
އޮންގޮއިންގ މާސްޓަރސް ސޯޝަލް ސައިންސް، ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް އިންފޯމޭޝަން
އޮންގޮއިންގ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް މެޑިސިން
އޮންގޮއިންގ މާސްޓަރސް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ލޯ
އޮންގޮއިންގ ޕީ.އެޗް.ޑީ އެން.ޓީ.އެން.އެލް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
މަސައްކަތު އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު