ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020

ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/03/2019

ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓް 2018އިތުރު ތަފްޞީލު
ހައި އެޗީވާރސް ސްކޮލާރޝިލް 2018އިތުރު ތަފްޞީލު
ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019އިތުރު ތަފްޞީލު
ސިނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ - ލޯން ސެކްޝަންއިތުރު ތަފްޞީލު
ސިނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ - އެޑްމިން ސެކްޝަންއިތުރު ތަފްޞީލު