ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮކިޔުމަންޓް އޮފިސަރ (ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް) A2 ޝީޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/07/2021

 ޕްރޮކިޔުމަންޓް އޮފިސަރ (ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް) A2 ޝީޓު

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 / ޖަޕާންއިތުރު ތަފްޞީލު
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022އިތުރު ތަފްޞީލު
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ A2 ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސާވިސް ޗާޓަރއިތުރު ތަފްޞީލު