ނޫސް ބަޔާން

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާގެ 03 ކޯހެއް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އަމިއްލަ 03 ފަރާތަކާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކޮށްފި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/08/2021

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާގެ  03 ކޯހެއް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އަމިއްލަ 03 ފަރާތަކާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކޮށްފި

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ނޫސް ބަޔާން

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
މަސައްކަތު އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު