އާންމު އިއުލާން

ސުވާ ގްލޯބަލް ފެލޯސް ޕްރޮގްރާމް - ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިޔާ

ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/08/2021

ސުވާ ގްލޯބަލް ފެލޯސް ޕްރޮގްރާމް - ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިޔާ

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
މަސައްކަތު އޭޓޫ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު