ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އެޕްލިކަންޓްސް ސްކްރީނިންގ ޝީޓް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/09/2021

 އެޑިއުކޭޝަން  އޮފިސަރ  އެޕްލިކަންޓްސް  ސްކްރީނިންގ ޝީޓް

 

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ A2 ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސާވިސް ޗާޓަރއިތުރު ތަފްޞީލު
މެންޓަލް ހެލްތް ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ ސްކޮލަރޝިޕްތައް 2021އިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އެޕްލިކަންޓްސް ސްކްރީނިންގ ޝީޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި ( ބެޗްލަރސް އޮފް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ) - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް އިތުރު ތަފްޞީލު