އާންމު އިއުލާން

ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގެ 2019-2020 ގެ އެޑްމިޝަން ހުޅުވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/03/2019

ސައުތް އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގެ  2019-2020 ގެ އެޑްމިޝަން ހުޅުވިފައި

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
މައުލޫމާތު ކަރުދާސް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019އިތުރު ތަފްޞީލު
މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ސެޝަން - މާރިޗު 2019 ލޯން ސްކީމާ ގުޅޭއިތުރު ތަފްޞީލު
ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ އެކްސެލެންޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގެ 2019-2020 ގެ އެޑްމިޝަން ހުޅުވިފައިއިތުރު ތަފްޞީލު
އަލަށް ފަށާ އަދި އޮންގޮއިން ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚްއިތުރު ތަފްޞީލު