އާންމު އިއުލާން

މާސްޓަރސް އޮފް ކޮންޓެމްޕޮރަރީ ޗައިނީޒް ސްޓަޑީޒް ޕްރޮގްރާމްް, ރެންމިން ޔުނިވަރސިޓީ / ޗައިނާ

ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/03/2022

މާސްޓަރސް އޮފް ކޮންޓެމްޕޮރަރީ ޗައިނީޒް ސްޓަޑީޒް ޕްރޮގްރާމްް, ރެންމިން ޔުނިވަރސިޓީ / ޗައިނާ

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

މަސައްކަތު (އެޑްމިން ސެކްޝަން) ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް)، ލޯން ސެކްޝަން، ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް)، ސްކޮލަޝިޕް ސެކްޝަން، ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ލޯން ސެކްޝަން) ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖު - ސާރާ ޒަކަރިއްޔާއިތުރު ތަފްޞީލު